› Herbestemming vml school tot participatiecentrum

De Gemeente Ridderkerk had het voornemen om op korte termijn een sociaalmaatschappelijk duurzaam participatiecentrum op te richten in het voormalige Da Vinci College gelegen aan de Genestetstraat 2 te Ridderkerk. Om de haalbaarheid van dit initiatief inzichtelijk te maken is aan ons gevraagd een verkenningsonderzoek te verrichten inclusief een exploitatieopzet.
Het initiatief is mede tot stand gekomen door de “Werkgroep Genestetstraat” waarbij het voormalige schoolgebouw zal worden herstemd tot participatiecentrum en kenniscentrum duurzaamheid.

Middels twee structuurontwerpen, “pop-up” en “permanent”, worden strategieën bepaald die inzage verschaffen om overwogen keuzes te kunnen maken tussen een tijdelijke of definitieve herbestemming. De pop-up variant is de minimale vertaling van het gewenste programma in het bestaande schoolgebouw, waarbij het ambitieniveau en de ingebruikname aanzienlijk lager zijn dan die van de permanente variant. De permanente variant betreft het volwaardig herbestemmen van het bestaande schoolgebouw tot maatschappelijk buurtcentrum/duurzaam participatiecentrum. Beide modellen zijnvervolgens verwerkt in een exploitatieoverzicht over een duur van 6 respectievelijk 12 jaar en voorzien van een meerjaren onderhoudsbegroting.
opdrachtgever
Gemeente Ridderkerk
locatie
Genestetstraat 2 Ridderkerk
ontwerp
2015 i.s.m. PHB
uitvoering
2015

Het POP-UP model kan worden beschouwd als een testfase c.q. leegstandsbeheer 2.0 waarbij een participatiecentrum de tijd heeft om te aarden in het voormalige schoolgebouw en/of de wijk. Gedurende deze termijn van minimaal 6-jaar kan het centrum bij succes vervolgens groeien tot een permanent model. Bij tegenvallende resultaten kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden t.a.v. een vervolg herbestemming, verkoop of sloop van het voormalig schoolgebouw.

De permanente herbestemming is van een geheel ander ambitieniveau dan het POP-UP model. Hierbij wordt het voormalig schoolgebouw geheel gerenoveerd en herbestemd voor de lange termijn tot een sociaal maatschappelijk centrum. Hierdoor heeft men tevens een efficiënter terugverdienmodel t.a.v. de duurzame investeringen. Een forse investering aan de voorkant geeft meer grip op de lange duur waardoor het object ook voor meerdere doeleinde gebruikt kan worden dan alleen een Participatiecentrum met een Kenniscentrum. De structuur van het voormalig schoolgebouw is nagenoeg ongewijzigd gebleven, de meest in het oog springende transformatie is de nieuwe hoofdentree. Deze is stukken uitnodigender dan de bestaande en voorziet het schoolgebouw van nieuw elan, waardoor ook van buiten zichtbaar is dat de school een nieuwe rol aangenomen heeft en dat er geïnvesteerd wordt in maatschappelijk belang.